FEDERACION BALEAR DE TROTE - Boletin 84/2016
Inicio   Boletin 84/2016

Boletin 84/2016

COMUNICADO JUNTA GESTORA DE LA FBT

La Junta Gestora de la FBT en su reunión mantenida el pasado día 18 de octubre de 2016 ha acordado la modificación del Calendario Electoral de las Elecciones federativas para el periodo 2016-2020 fijándose del siguiente modo:

1

Publicació al BOIB de la resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura, per a la convocatòria del procés electoral.

05/01/2016

Conselleria de Participació, Transparència i Cultura

2

Reunió junta directiva: prepara actuacions prèvies, designa junta electoral per sorteig, elabora documentació electoral que ha d’aprovar l’assemblea general i la convoca.

Convocatòria de l’assemblea general amb 15 dies

d’antelació a la celebració

Federació

13/09/2016

3

Assemblea general extraordinària: aprovació actuacions prèvies i documentació electoral. (Un cop celebrada l’assemblea, la junta directiva s’ha de dissoldre i s’ha de constituir en junta gestora).

Fins al dia 30 de setembre de 2016

 

 

Federació

30/09/2016

4

Presentació davant la DGEiJ de l’original i una còpia acarada de l’acta de l’assemblea general en la qual s’han aprovat les actuacions prèvies i la documentació electoral, amb 2 exemplars originals d’aquesta.

7 dies hàbils des que es va celebrar l’assemblea general que ho va aprovar

 

Federació

04/10/2016

5

La DGEiJ examina tota la documentació. Si no hi ha deficiències, la ratifica.

20 dies hàbils

DGEiJ

06/10/2016

6

Reunió de la Junta Gestora per modificar el Calendari Electoral

 

Federació

18/10/2016

7

Presentació davant la DGEiJ de l´Acta de la Junta Gestora amb la modificació del Calendari Electoral

 

19/10/2016

8

Constitució junta electoral, segons data acordada per la junta directiva (veure punt 2)

3 dies naturals comptadors a partir del dia següent a la notificació de la ratificació de la documentació electoral per part de la DGEiJ

Federació

Del 24 al 26/10/2016

9

Exposició cens electoral i presentació de reclamacions.

3 dies hàbils

Federació

29/10/2016

10

Resolució reclamacions per part de la junta electoral.

3 dies hàbils

Federació

03/11/2016

11

Recursos davant el TBE contra les resolucions de la junta electoral.

3 dies hàbils

 

07/11/2016

12

Resolució recursos per part de TBE.

7 dies hàbils

TBE

15/11/2016

13

Proclamació definitiva d’assembleistes nats.

 

Federació

16/11/2016

14

Junta electoral: tramesa a la DGEiJ de la relació d’assembleistes i del certificat del secretari o la secretària de la junta electoral amb el vistiplau del president o de la presidenta que acrediti la proclamació dels assembleistes nats.

 

Federació

17/11/2016

15

Convocatòria assemblea general extraordinària per a l’elecció de president o presidenta i/o junta directiva.

 

Federació

25/11/2016

16

Presentació de candidatures.

El termini s’obre el mateix dia que es fa la convocatòria d’eleccions i es manté obert 15 dies naturals

Federació

Fins el 09/12/2016

17

Junta electoral: admet o no les candidatures presentades.

3 dies hàbils

Federació

13/12/2016

18

Presentació de recursos davant el TBE.

 

3 dies hàbils des que s’hagi notificat o des que la reclamació s’entengui tàcitament desestimada per no haver-se dictat una resolució expressa en el termini establert

16/12/2016

19

TBE: resolució recursos.

7 dies hàbils

TBE

24/12/2016

20

Publicació candidatures definitives i elaboració de paperetes.

5 dies hàbils

Federació

31/12/2016

21

Assemblea general extraordinària per a l’elecció de president o presidenta i/o junta directiva.

 

Federació

04/01/2017

22

Proclamació provisional candidat o candidats electes.

El mateix dia de la celebració de l’assemblea general

Federació

04/01/2017

23

Reclamacions davant la junta electoral.

3 dies hàbils

Federació

09/01/2017

24

Resolució de les reclamacions per part de la junta electoral.

3 dies hàbils

Federació

12/01/2017

25

Recursos davant el TBE.

3 dies hàbils

16/01/2017

26

Resolució recursos pel TBE.

7 dies hàbils

TBE

25/01/2017

27

Proclamació definitiva de candidat i/o candidats electes.

 

Federació

26/01/2017

28

DGEiJ: ratificació president o presidenta electe (i junta directiva, si n’és el cas).

10 dies hàbils

DGEiJ

07/02/2017

29

Designació membres junta directiva (si els ha designat el president o presidenta) i publicitat.

10 dies naturals des de la proclamació definitiva

Federació

17/02/2017

30

El president o la presidenta de la junta electoral: comunicació a la DGEiJ, a l’Assemblea Balear de l’Esport i a la federació espanyola corresponent de la composició de la junta directiva designada pel president o la presidenta amb assignació de càrrecs o elegida per l’assemblea general.

10 dies naturals des de la notificació de la ratificació del president o presidenta per part de la DGEiJ

Federació

27/02/2017

31

Inscripció president o presidenta i junta directiva en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears i publicació en el BOIB.

 

DGE

 

32

Comunicació a la DGEiJ i al TBE de la composició dels òrgans complementaris (Disciplina, Apel·lació, etc.).

10 dies naturals de la publicació al BOIB de la inscripció del president o presidenta i junta directiva

Federació


Asimismo se comunica que en virtud de Resolución adoptada por el Director General de Deportes y Juventud de fecha 5 de octubre de 2016 se han ratificado las actuaciones previas y preparatorias del proceso electoral federativo 2016-2020 así como el Reglamento, Censo, Calendario y modelos de sobres y papeletas aprobadas por la Asamblea General de la FBT en su sesión extraordinaria mantenida el día 30 de septiembre de 2016.