FEDERACION BALEAR DE TROTE - Boletin 14/2012
Inicio   Boletin 14/2012

Boletin 14/2012

COMUNICADO DEL COMISARIO DE LA FBT

 

 Se comunica a todos los participantes del Premio Menhammar Stuteri (quinta carrera de la sesión de tarde de la Diada del Ram) a celebrar el próximo día 1 de abril en el Hipódromo Son Pardo que deben presentar el caballo en la zona de cuarentena a las 13,40 horas, debiendo permanecer en estas cuadras a partir de esa hora bajo las órdenes de los Srs. Comisarios conforme a la normativa vigente.

 

 

 

ACUERDO JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACION BALEAR DE TROTE

 La Junta Directiva de la F.B.T. en su reunión mantenida el día 27 de marzo de 2012 ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

 • Convocar Asamblea General Ordinaria de la FBT para el próximo sábado día 28 de abril de 2012 a las 10,00 horas en 1ª Convocatoria y a las 10,30 horas en 2ª Convocatoria, siendo el lugar de celebración la sala VIP del Hipódromo Son Pardo, con el siguiente orden del día:
 1.  1º.- Memoria del ejercicio 2011.
 2. 2º.- Aprobación de la liquidación del ejercicio 2011, Balance y cuenta de resultados.
 3. 3º.- Aprobación del Presupuesto para la anualidad 2012.
 4. 4º.- Cambio de domicilio social.
 5. 5º.- Ruegos y Preguntas.

 

 COMUNICAT ASTROT

 ASTROT informa que a partir del 2.012 i per acord amb la Federació Balear de Trot, tots els cavalls que solicitin la importació a efectes esportius devant la FBT, automàticament seran importats al Llibre Geneològic del Cavall Trottador Espanyol (LLGG-TE). Tots els cavalls que solicitin un canvi de titularitat a la FBT, automàticament serà registrat el canvi de titularitat al LLGG-TE, d'aquesta manera aquests cavalls cumpliran la normativa vigent segons el Real Decret 1515/2009, el Real Decret 1701/2011 i el Reglament CE 504/2008. Aquests dos serveis no tindran un cost afegit a les tarifes vigents de la FBT. Es comunica així mateix l'obligació de tot propietari a tramitar tota importació i canvi de titularitat no federativa a ASTROT, aplicant-se les tarifes vigents del LLGG-TE.

Segons el Real Decret 1701/2011, de 18 de novembre, en el moment de solicitar un servei a un LLGG, és obligatori la comunicació del codi de registre de la ramaderia on es troben el èquids (REGA o Cartilla Ramadera). L'esmentat registre s'ha de tramitar a la Conselleria d'Agricultura.

Es recorda que per a la temporada de monta 2.012 i segons les "normas internas de funcionamiento del Libro Genealógico del Caballo Trotador Español" aprovades per Assamblea General Extraordinànira i publicades a la web de l'associació (www.astrot.com) , els sementals han de cumplir uns requisits esportius mínims, que són:

 • *Cavalls NACIONALS i de DOBLE NACIONALITAT:
 1. 1'17"9 als 2 anys.
 2. 1'16"9 als 3 i 4 anys.
 3. 1'15"9 als 5 i mes anys.
 •  *Cavalls IMPORTATS:
 1. 1'16"9 als 2 anys.
 2. 1'15"9 als 3 i 4 anys.
 3. 1'14"9 als 5 i mes anys.

 Aquells sementals que han d'actuar per primera vegada al 2.012, han de presentar una Solicitud de Servei a l'associació (VALORACIÓN DE REPRODUCTOR) acompanyada del Certificat Oficial Veterinari on s'especifiqui que l'animal està exent de defectes descalificants segons lo exposat al apartat E del Prototip Racial (Normativa Específica de la Raza Trotador Español). La Comisió de la Raça, comunicarà al propietari del cavall resultat de la valoració (APTO O NO APTO COMO REPRODUCTOR)

 Aquells sementals que ja van actuar durant la monta del 2.011 seràn valorats per l'associació sense necessitat de presentar solicitud.

També es recorda als ganaders, de la necessitat d'anar actualitzant els estats de ganaderies comunicant les baixes i altes a ASTROT, ja que l'associació està obligada a publicar els censos anuals de la raça.